2012.
február
14. 10:14

A szolgálati járandóságról

Címkék:
nyugdíjfolyósító Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az alábbi tájékoztatót tette közzé a szolgálati járandóságról. Ebben ismerteti, hogy ki jogosult a szolgálati járandóságra, mennyi adót kell fizetni utána, valamint mikor szűnik meg folyósítása.

A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg. E törvény alkalmazásában korhatár előtti öregségi nyugdíjnak minősül a szolgálati nyugdíj is.

Ki jogosult szolgálati járandóságra?

2011. december 31-ét követően szolgálati járandóságra jogosult,
1. akivel a Hszt., illetve a Hjt. alapján a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték, ha a szolgálati viszony megszűnését követő napon a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult,

2. aki 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai, vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet, beleszámítva a szolgálati időbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött időt is, vagy

3. aki 1954-ben vagy azt megelőzően született, 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban állt, és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet, feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati járandóság kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Az 1. és 3. pontban meghatározott esetben a szolgálati járandóság összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályainak megfelelő alkalmazásával és a személyi jövedelemadó mértékével történő csökkentéssel kell megállapítani azzal, hogy ahol a rendelkezések

- a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a szolgálati járandóságnak a személyi jövedelemadó mértékével történő csökkentés nélkül számított, megállapításkori havi összegét,

- a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdő napját megelőző napon hatályos kötelező legkisebb munkabért kell érteni.

A 2. pontban meghatározott esetben megállapított szolgálati járandóság összege megegyezik a korábban folyósított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjnak a személyi jövedelemadó mértékével történő csökkentéssel számított összegével azzal, hogy ahol a rendelkezések

- a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a 2011 decemberére járó a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj havi összegét,

- a 2011. december 31-én hatályos kötelező legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdő napját megelőző napon hatályos kötelező legkisebb munkabért kell érteni.

Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a szolgálati járandóság folyósított összegét módosítani kell.

(A szolgálati járandóság csökkentés nélküli folyósításának lehetőségéről és a családi kedvezmény érvényesítéséről a szolgálati nyugdíj megszűnéséről szóló tájékoztatóban olvashat.)

Mikor kell a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni?

A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell,
- ha a jogosult a Hszt. 64. § (5) bekezdése, 264/C. § (1) bekezdés c) pontja vagy a Hjt. 69. § (5) bekezdése alapján kérelmezi (a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a szolgálati viszony megszűnését),

- azokra a hónapokra, amikor a jogosult álláskeresési járadékban részesül,

- ha a jogosult a szolgálati jogviszonyának időtartama alatt
a) öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekményt, vagy
b) öt évet el nem érő szabadságvesztéssel büntetendő szándékos testi sértés [Btk. 170. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [Btk. 175. § (1) bekezdés], emberkereskedelem [Btk. 175/B. § (1) bekezdés], embercsempészés [Btk. 218. § (1) bekezdés], hivatali visszaélés (Btk. 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban [Btk. 226. § (1) bekezdés], vesztegetés [Btk. 251. § (1) bekezdés, 253. § (1) bekezdés, 254. § (1) bekezdés], befolyás vásárlása (Btk. 256/A. §), vesztegetés nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/B. § (1) bekezdés, 258/C. § (1) bekezdés], vagy befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/E. § (2) bekezdés] bűncselekményt követett el, és az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

A szolgálati járandóság folyósítását - ha a jogosult már a szolgálati járandóságot megállapító határozat jogerőre emelkedésekor az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állt - a szolgálati járandóság kezdő napjától kell szüneteltetni. A szüneteltetési ok esetleges fennállását a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból vizsgálja.

Mikor szűnik meg a szolgálati járandóság?

Megszűnik a szolgálati járandóság, ha
- a jogosult meghal,
- a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,
- a jogosult részére a Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,
- a nyugdíj-megállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti,
- ha a szolgálati járandóságban részesülő személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor (ún. feketemunka).

Akinek korhatár előtti ellátása megszűnik, annak korhatár előtti ellátás ismételten nem állapítható meg.

Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

A szolgálati járandóságot a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság állapítja meg és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Az eljárási, végrehajtási, megtérítési, stb. szabályok tekintetében az öregségi nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Jogszabályok:
1997. évi LXXXI. törvény
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
2011. évi CLXVII. törvény
1996. évi XLIII. törvény
2001. évi XCV. törvény
333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Forrás: OrientPress Hírügynökség
 

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART