2012.
január
02. 11:07

Fontos információk a nyugdíjról!

Címkék:
nyugdíj postás Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az alábbi információkkal segíti a nyugdíjasok eligazodását a 2012.évi nyugdíjak folyósítása ügyében. Továbbá tájékoztat a nyugdíjasok helyzetében beálló néhány változás kezelésére is.

 A megállapított nyugellátást milyen módon folyósítják?

A saját jogú és hozzátartozói nyugellátást, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe utalt nem társadalombiztosítási ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1139 Budapest, Váci út 73.) az ellátást megállapító határozat vele való közlését követő 10 munkanapon belül
· pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján (postai kézbesítés) vagy a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,
· a valamely EGT-állam területén élők részére történő folyósítás esetén a jogosult által megjelölt, valamely EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,
· a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett - gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára történő utalással teljesíti.

Hogyan és mikor vehetik fel / kaphatják kézhez a nyugdíjasok az őket megillető ellátást?

a) Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas az ún. postai kifizetési naptárban -amelyet a Magyar Posta Zrt. juttat el a tárgyévet megelőző év novemberében, avagy (újonnan megállapított ellátás esetén) az első nyugellátási utalvány összegének kifizetésekor az érintettnek – meghatározott napon jut hozzá az ellátásához (viszi ki a postás).
b) Ha a nyugdíjas magyarországi pénzintézetnél vezetett számlára kérte az ellátást, akkor:
2012.
Hónap Banki jóváírás időpontja
Január 12. csütörtök
Február 10. péntek
Március 12. hétfő
Április 12. csütörtök
Május 11. péntek
Június 12. kedd
Július 12. csütörtök
Augusztus 10. péntek
Szeptember 12. szerda
Október 12. péntek
November 12. hétfő
December 4. kedd

A folyósító szerv törzsszám, mint azonosító szám alatt folyósítja az ellátásokat.
A nyugellátás kifizetése havonta a tárgyhónapra történik, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt határozattal megállapították a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

A nyugdíj folyósításának megkezdésekor mit kell kézhez kapnia a nyugdíjasnak?

· A folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolást (nyugdíjas igazolást).
· Utazási utalványt.
· A folyósítás megindításáig már esedékessé vált és az egy összegben kiutalt ellátásról, az esetleges levonásokról szóló elszámolást.
· A bejelentési kötelezettségről, illetve „fontosabb tudnivalókról' szóló tájékoztatót.

Hogyan folyósítják a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását?

A nyugdíjfolyósító szerv a jogosult kérelmére a belföldön vagy EGT tagállamban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással, vagy belföldi meghatalmazottja részére pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése (postai kézbesítés) útján tejesíti.
Az előreláthatólag 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás idejére az ellátás a jogosult kérelmére az általa megjelölt, valamely EGT tagállamban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára is folyósítható. Az erre irányuló kérelmet a nyugdíjfolyósító szervnél kell előterjeszteni. A kérelemnek
tartalmaznia kell a külföldi pénzforgalmi szolgáltató elnevezését és címét (ország, város, utcanév, házszám), a külföldi pénzforgalmi szolgáltató számlaszámát és a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó bankszámlaszámot (IBAN és SWIFT kód) is.
Amennyiben a külföldi tartózkodásra nem EGT tagállamban kerül sor, a nyugellátás egyéb külföldi fizetési számlára történő utalását a belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál kell kezdeményezni.
Ha a nyugdíjas EGT tagállamban vezetett számlára kérte az ellátást, akkor
2012.
Hónap MNB devizaváltás +Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól leemelés időpontja
Január 12. csütörtök
Február 10. péntek
Március 12. hétfő
Április 12. csütörtök
Május 11. péntek
Június 12. kedd
Július 12. csütörtök
Augusztus 10. péntek
Szeptember 12. szerda
Október 12. péntek
November 12. hétfő
December 4. kedd

A banki számlára történő jóváírás legkorábban a leemelést követő napon történik.
Amennyiben ez a nap hétvégére vagy ünnepnapra esik, a bankszámlára történő jóváírás legkorábban az azt követő első munkanap.

Mit kell tenni lakcímváltozás esetén?

A változást írásban kell bejelenteni, akár levélben, akár az erre a célra szolgáló nyomtatványon. E nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál beszerezhető, a Nyomtatványok menüpontból letölthető, de elfogadható a szokásos postai levélben vagy levelezőlapon történő bejelentés is. A bejelentést akkor is meg kell tenni, ha a nyugellátás folyósítása pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással történik.

Hogyan pótolható, illetőleg cserélhető a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás törzsszámáról szóló elveszett vagy megrongálódott igazolás?

Erre irányuló kérelmet a folyósítási törzsszámra hivatkozással levélben, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálatán személyesen lehet benyújtani.

Hogyan kell bejelenteni, ha megváltozott a nyugdíjas (járadékos) neve?

A névváltozást folyósítási törzsszámra hivatkozással az előző név közlése mellett, a változást bizonyító okirat csatolásával kell bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.

Jelezni kell-e a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé, ha a nyugdíjas elhalálozott?

A jogosult elhalálozásának tényét és annak időpontját a nyugdíjassal (járadékossal) közös háztartásban élő 10 munkanapon belül köteles bejelenteni.
Amennyiben az ellátás utalása gyám vagy gondnok részére történt, a bejelentési kötelezettség őket terheli. A bejelentéshez mellékelni kell az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot vagy annak hitelesített másolatát.

A nyugdíjas (járadékos) elhalálozása esetén a fel nem vett ellátás kit illet meg és meddig érvényesíthető az erre irányuló igény?

A nyugdíjast (járadékost) a halál napját magába foglaló hónap végéig esedékes ellátás illeti (illetné) meg. A fel nem vett ellátást a nyugdíjassal (járadékossal) annak elhalálozásakor közös háztartásban együtt élt házastársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője, testvére igényelheti - ebben a
meghatározott, egymást követő sorrendben, a halálesetet követő egy éven belül -, ezek hiányában pedig az örökös a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül.

Az együtt élt családtag részéről az igényléshez elegendő egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat kitöltése, amelyből megállapítható a rokoni kapcsolat, az egy háztartásban történt együttélés, továbbá tartalmazza az elhunyt adatait, az ellátásának folyósítási törzsszámát.
Örökös részére a jogerős záradékkal ellátott öröklési bizonyítvány, illetve hagyatéki végzés alapján fizethető ki a fel nem vett nyugellátás.
Az előzőekben ismertetett változások elektronikus úton is bejelenthetők. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

Hol kaphat a nyugdíjas részletes tájékoztatást a nyugdíj folyósításával kapcsolatban?

Folyósítással kapcsolatban a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (telefon: 350-0155, 350-2755, 350-8580, 270-8999, 06-80-204-884; Címe: 1139 Budapest, Váci út 73.) lehet érdeklődni.

Forrás: OrientPress Hírügynökség

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART