2012.
április
10. 17:26

Ismét meghirdetik az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatát

Címkék:
parlament külső A nemzeti erőforrás miniszter és a belügyminiszter közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2012. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére. Beadási határidő: június 5.

Háttér

Az Európai Unió tagállamai a demográfiai folyamatok alakulására figyelemmel úgy határoztak, hogy 2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve legyen. A WHO definíciója szerint az aktív idősödés (active ageing) olyan társadalmi és egyéni gyakorlatot jelent, amellyel az időskori életminőség javítható. Az aktív idősödés az egyén szintjén olyan időskor megélését fejezi ki, amely nem csupán gazdasági aktivitást, a munkaerőpiacon való maradást jelent, hanem magában foglalja a társadalmi, kulturális és civil életben való aktív részvételt is. Mindehhez természetesen hozzátartozik egy olyan közpolitikai gyakorlat, amely megteremti az aktív idősödés feltételeit, az életkor alapján történő diszkrimináció csökkentésétől kezdve a nyugdíjrendszer reformján át a megfelelő időseknek nyújtott szolgáltatásokig.

Meg kell teremteni az időskori aktivitás feltételeit, rá kell irányítani a figyelmet az idősebb generációk képességeire, legyen szó akár munkaerő-piaci vagy társadalmi szerepvállalásról, jobban elismerve azokat az értékeket, amelyekkel az idősebbek gazdagítják társadalmunkat. Ennek tudatosítása a fiatalabb nemzedékben kulcsfontosságú. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy már fiatalon el kell kezdenünk felkészülni arra, hogy minél tovább egészségesek, aktívak lehessünk.

Célkitűzés

Az alapítók azt a célt tűzik ki, hogy a Díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő felelősségét, és a mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek konkrét eredményeit.

Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom gyakorlóinak figyelme minél szélesebb körben forduljon az idősödés kihívásaira. Intézkedéseikkel, programjaikkal innovatív módon segítsék elő a generációk közötti kapcsolat mélyítését, az aktív idősödés és időskor megvalósulását.

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:
1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
2. megvalósítják az 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben meghatározott alábbi általános követelményeket:
a) aktív tevékenységükkel - különösen a pályázati lehetőségek kihasználásával - elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,
b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató szervezetekkel, illetve személyekkel,
c) a helyi közéletbe, illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,
d) foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük javítását,
e) az a) - d) pontokban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.

A díj odaítélésekor előnyt jelent:
- olyan jó gyakorlatok bemutatása, amely elsősorban nem pénzügyi támogatással, hanem odafigyeléssel, közös összefogással, egymástól való kölcsönös tanulással az időskori aktivitást, a fiatalabbak és idősebbek közös programjait, az idősebbek fiatalabbaknak illetve a fiatalabbak idősebbeknek történő tudásátadását segítik elő,
- a pályázó helyi önkormányzat által elfogadott idősügyi önkormányzati stratégia (program, munkaterv, stb.),
- a pályázó önkormányzat mellett létrehozott Önkormányzatok Idősügyi Tanácsa Együttműködési Fórumával való együttműködés vagy tagság,
- a felhívásban közzétett formai követelmények megtartása.

A díjak és a díjátadás

A fenti célok elérését a következőkkel kívánja elismerni a pályáztató:
A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtójának a 2012. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj"-at adományozza és az Idősek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és kitüntetési ünnepség keretében, díjazottanként 1 000 000 Ft jutalomban részesíti.
A pályázó önkormányzatok egyúttal meghívást nyernek az Idősügyi Világnaphoz kapcsolódó központi rendezvényen történő részvételre.
A pályázatokat a kiírók által létrehozott bíráló bizottság értékeli, amelynek javaslata alapján a díjakról a kiírók döntenek.

Pályázók köre

- bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek.

Pályázat tartalma

A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységek rendszerét, és a fentiekben meghatározott általános, és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. A pályázatban kerüljön bemutatásra a helyi önkormányzat kötelező feladatain felül végzett idősügyi tevékenysége, kiemelt figyelmet fordítva az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás témájára.

Főbb értékelési szempontok

A pontos értékelési szempontokról és az értékelés menetéről az Értékelési szempontok című dokumentumból tájékozódhat, amely a kormányzati portálon (http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium) megtekinthető, onnan letölthető. Alapelv, hogy csak olyan pályázó díjazható, amely a jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, az idősek függetlenségét, társadalmi részvételét, önmegvalósítását, méltóságának megőrzését és aktivitását biztosító tevékenységek megvalósulását segíti.

A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak a helyi időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást, és azt, hogy az önkormányzat az elfogadott idősügyi alapelvekkel összhangban a programokat hogyan valósítja meg, valamint ezek az intézkedések hogyan járulnak hozzá az idősek jól-létéhez. Továbbá a pályázó jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen kezdeményezéseket támogatott annak érdekében, hogy a településen az idősebb és fiatalabb korcsoportok tagjai egymástól kölcsönösen tanulhassanak, egymás értékeit megismerhessék, egymást segíthessék. A pályáztató az értékelés során figyelembe veszi, hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól - településmérettől, demográfiai helyzettől, rendelkezésre álló erőforrásoktól, stb. - függően hogyan valósítja meg tevékenységét. További előnyt jelent az önkormányzati képviselő testület kapcsolatainak dokumentálására SZMSZ, önkormányzati rendelet vagy önkormányzat ülésén készült jegyzőkönyvek csatolása mellékletként.

A pályázat benyújtásának módja

A pályaműveket a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni, amely a kormányzati portálról (http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium) letölthető.

A pályamű maximum 10 oldal (a tartalmi szempontok megismétlése és az 1.1 pontja megválaszolása nélkül) terjedelmű - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel elkészített -, írás lehet.

A 10 oldal terjedelembe nem számítanak bele az esetleges mellékletek - például: idősügyi szervezetek, idősügyi tanácsok véleménye a helyi önkormányzat idősügyi munkájáról, önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás az idősügyhöz kapcsolódóan, az önkormányzatok idősügyi programja, testületi döntések, konkrét események dokumentálása -, amely mellékletek száma maximum 10 db lehet. A mellékleteknek a pályázatban benyújtott tevékenységekhez kell szorosan kapcsolódniuk (a képek mérete egyenként ne haladja meg az 1280*1024-es méretet és a 2 MB file méretet, a dokumentumoknál pedig a DOC, illetve PDF formátumot részesítsék előnyben).

A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával ellátva, elektronikus módon, és 2 nyomtatott példányban (egy eredeti és egy másolat), tértivevénnyel, postai úton kérjük benyújtani.

Cím:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Idősbarát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottság
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
(A pályázat személyesen nem nyújtható be!)
Kérjük a borítékon az "Idősbarát Önkormányzat Díj" feliratot feltüntetni szíveskedjenek.

Elektronikus cím:
idosbarat@nefmi.gov.hu
http://www.kormany.hu
A postára adás és az elektronikus benyújtás határideje: 2012. június 5. (kedd) 24.00

Forrás: pafi.hu
 

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART