2012.
január
26. 16:32

Korhatár előtti ellátás - Jogszabálymagyarázat

Címkék:
paragrafus Mint ahogyan az ismeretes, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény [a továbbiakban: Törvény] 5. § (1)-(2) bekezdései értelmében a 2012. január 1-je előtt korhatár előtti öregségi nyugdíj, valamint szolgálati nyugdíj jogcímen kapott juttatást 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként, illetve szolgálati járandóságként kell tovább folyósítani, de annak összegét – meghatározott kivételekkel – csökkenteni kell a személyi jövedelemadó 16 százalékának megfelelő mértékben.

Azonban a korhatár előtti ellátás, valamint a szolgálati járandóság a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [a továbbiakban: Szja tv.] 3. § 23. b) alpontja értelmében nyugdíjnak, így adómentes bevételnek minősül [Szja tv. 1. számú mellékletének 1.2. pontja], amit a jövedelem kiszámításánál nem lehet figyelembe venni, azaz nem része az összevont adóalapnak. De mivel az Szja tv. 29/A-29/B. §-okban meghatározott családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő tétel, tehát csak az összevont adóalapba tartozó jövedelmek vonatkozásában érvényesíthető, ezért nyugdíj tekintetében nem lehet igénybe venni a családi kedvezményt.

Ugyanakkor figyelemmel arra, hogy a szolgálati járandóság lényegében kívül esik a személyi jövedelemadó rendszerén, a Törvény 4. § (4) bekezdése, illetve az 5. § (5) bekezdése alapján abban az esetben, ha a – személyi jövedelemadó 16 százalékának megfelelő mértékben csökkentett – korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban részesülő személy családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megillető családi kedvezmény – megosztással történő érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal, élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthető, akkor az állami adóhatóság igazolása alapján a családi kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthető részére az adó mértékével megállapított összeg a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíthető.

Mindez pedig azt jelenti, hogy amennyiben valakinek 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátást vagy szolgálati járandóságot folyósítanak és gyermeke(i)re tekintettel családi kedvezmény érvényesítésére lenne jogosult, akkor ez a személy a családi kedvezményre a korhatár előtti ellátásból, illetve a szolgálati járandóságból – a személyi jövedelemadó 16 százalékának megfelelő mértékben – levont összeggel szemben (legfeljebb annak összegéig) érvényesítheti a 2012. évben (az év közben havonta) nem érvényesített családi kedvezményt, de csak az adóévet követő évben, azaz leghamarabb 2013-ban. Következésképpen a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy – más, az összevont adóalapba tartozó jövedelem hiányában – 2012-ben év közben nem érvényesíthet családi kedvezményt a juttatása után, azt majd csak a 2013. június 30-át követően kiadott, a családi kedvezmény szóban forgó érvényesítéséhez szükséges adóhatósági igazolás birtokában kérelmezheti.

Természetesen abban az esetben, ha a magánszemélynek a korhatár előtti ellátás vagy szolgálati járandóság mellett más olyan jövedelme keletkezik 2012-ben, ami az összevont adóalap részét képezi, akkor ezen magánszemély az ilyen jövedelem vonatkozásában már 2012-ben akár év közben is élhet a családi kedvezménnyel az összevont adóalap terhére, annak mértékéig.

A hivatkozott igazolásról a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a rendelkezik. Eszerint a szóban forgó adóévre vonatkozó, meghatározott tartalmú igazolást az állami adóhatóság az adóévet követő év június 30-át követően az ellátásban részesülő – meghatározott tartalmú – kérelmére adja ki.

A Törvény alapján igényelhető összeg folyósítása iránti kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság [a továbbiakban: ONYF] által e célra rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, amiről maga a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság dönt. Az ellátásban részesülőnek a kérdéses összeget pedig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat végrehajthatóvá válásától számított tíz munkanapon belül folyósítja.

Forrás: Adófórum

Vissza
Kapcsolat
Nemzeti Civil Alapprogram
A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

Magyar Távirati Iroda

Kikötő pART